بودجه چیست What is the budget;بودجه چیست كلمه بودجه از زبان فرانسه ریشه گرفته وسپس در سایر زبانها متداول شده معنی لغوی بودجه عبارت است از كیف چرمی،كیسه چرمی كوچك كه صورت دریافتیها و پرداختیهای كشوررا درآن قرار می دهندمفهوم آن دربین مردم مختلف است بعضی ها آن رادخل وخرج مملكت می دانندواین ساده ترین […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب