آرماتور آرموتور;آرماتور بندی و نصب صفحه ستونها ;نصب صفحه ستون آرماتوربندی کاری تخصصی میباشد و دقت و نظارت جدی بر آن الزامی است در برخی شرایط تمام مقاومت پی را آرماتورها تامین می کنند مهندسین ناظر موظف هستند قبل از اجرای بتن ریزی از آرماتوربندی فونداسیون بازدید به عمل آورده و تا پایان بتن ریزی […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب