آب بند ها آب بند تزریقی ;نقش آب بند ها;آب بندها در سدهای کوتاه نقش آب بند ها(cut off) در شالوده جلوگیر ی از حركت كامل آب و یا دست كم طولانی كردن مسیر آب می باشد كه در این مورد از فشار تخریبی زه كاسته می گردد و به هر حال دبی كلّ زه […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب