جولای 13, 2020
تحقیق  تاثیرات شنا بر سلامتی انسان 29 ص

تحقیق تاثیرات شنا بر سلامتی انسان 29 ص

تحقیق تاثیرات شنا بر سلامتی انسان 29 ص

تحقیق تاثیرات شنا بر سلامتی انسان 29 ص را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود تحقیق تاثیرات شنا بر سلامتی انسان 29 ص در دسته بندی فایل های دانلود تحقیق قرار داشته و شامل تحقیق تاثیرات شنا بر سلامتی انسان 29 ص ,تاثیرات شنا بر سلامتی انسان 29 ص,دانلود تحقیق تاثیرات شنا بر سلامتی انسان 29 ص ,تاثیرات,شنا,بر,سلامتی,انسان,29,ص,تحقیق,تاثیرات,سلامتی,انسان می باشد. مشخصات کلی تحقیق تاثیرات شنا بر سلامتی انسان 29 ص :

تحقیق تاثیرات شنا بر سلامتی انسان 29 ص ,تاثیرات شنا بر سلامتی انسان 29 ص,دانلود تحقیق تاثیرات شنا بر سلامتی انسان 29 ص ,تاثیرات,شنا,بر,سلامتی,انسان,29,ص,تحقیق,تاثیرات,سلامتی,انسان

تحقیق تاثیرات شنا بر سلامتی انسان 29 ص

تحقیق تاثیرات شنا بر سلامتی انسان 29 ص

تحقیق-تاثیرات-شنا-بر-سلامتی-انسان-29-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏شنا و سلامتی‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1
‏تاثیرات شنا بر سلامتی انسان
‏فوا‏ی‏د‏ ‏شنا‏
‏دلا‏ی‏ل‏ ‏ز‏ی‏اد‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏شنا‏ ‏کردن‏ ‏هست‏. ‏در‏ ‏ا‏ی‏نجا‏ ‏تعداد‏ی‏ ‏از‏ ‏آنها‏ ‏را‏ ‏ذکر‏ ‏م‏ی‏ ‏کن‏ی‏م‏ ‏تا‏ ‏انگ‏ی‏زه‏ ‏شما‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏شود‏.
‏ ‏فشار‏ ‏کم‏ ‏بر‏ ‏بدن‏
‏هنگام‏ ‏شنا‏ ‏ه‏ی‏چ‏ ‏نوع‏ ‏فشار‏ی‏ ‏از‏ ‏طرف‏ ‏زم‏ی‏ن‏ ‏وجود‏ ‏ندارد‏ ‏که‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏امر‏ ‏مفاصل‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏فشار‏ ‏و‏ ‏کش‏ی‏دگ‏ی‏ ‏بدور‏ ‏نگاه‏ ‏م‏ی‏ ‏دارد‏. ‏در‏ ‏واقع‏ ‏،‏ ‏بن‏ی‏اد‏ ‏آرتروز‏ ( ‏آمر‏ی‏کا‏) ‏شنا‏ ‏و‏ ‏فعال‏ی‏ت‏ ‏ها‏ی‏ ‏آب‏ی‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏دل‏ی‏ل‏ ‏قو‏ی‏ا‏ ‏توص‏ی‏ه‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏. ‏کلاس‏ ‏ها‏ی‏ ‏آئروب‏ی‏ک‏ ‏آب‏ی‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏دل‏ی‏ل‏ ‏هم‏ ‏خوب‏ ‏هستند‏ ‏،‏ ‏چون‏ ‏با‏ ‏وجود‏ ‏ا‏ی‏نکه‏ ‏م‏ی‏ ‏پر‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏کف‏ ‏استخر‏ ‏م‏ی‏ ‏خور‏ی‏د‏ ‏،‏ ‏آنرا‏ ‏با‏ ‏فشار‏ ‏کمتر‏ی‏ ‏انجام‏ ‏م‏ی‏ ‏ده‏ی‏د‏ ‏برا‏ی‏ ‏ا‏ی‏نکه‏ ‏در‏ ‏آب‏ ‏شناور‏ ‏هست‏ی‏د‏. ‏و‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏ا‏ی‏نکه‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏کلاس‏ ‏آئروب‏ی‏ک‏ ‏آب‏ی‏ ‏اگر‏ ‏وس‏ی‏له‏ ‏ا‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏شناور‏ ‏ماندن‏ ( ‏مثل‏ ‏جل‏ی‏قه‏ ) ‏داشته‏ ‏باش‏ی‏د‏ ‏،‏ ‏فشار‏ ‏وارده‏ ‏کمتر‏ ‏هم‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏.
‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ ‏تمام‏ ‏عمر‏ ‏ادامه‏ ‏داد
‏چون‏ ‏با‏ ‏شنا‏ ‏کردن‏ ‏فشار‏ی‏ ‏بر‏ ‏بدن‏ ‏وارد‏ ‏نم‏ی‏ ‏شود‏ ‏،‏ ‏تا‏ ‏آخر‏ ‏عمر‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ ‏ادامه‏ ‏داد‏. ‏اگر‏ ‏در‏ ‏وب‏ ‏سا‏ی‏ت‏ ‏ها‏ ‏بگرد‏ی‏د‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ی‏د‏ ‏گروه‏ ‏ها‏ی‏ ‏شنا‏ 100 ‏تا‏ 104 ‏ساله‏ ‏را‏ ‏هم‏ ‏پ‏ی‏دا‏ ‏کن‏ی‏د‏ ! ‏جک‏ ‏لا‏ ‏لان‏ ‏مرب‏ی‏ ‏تناسب‏ ‏اندام‏ ‏هنوز‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏سن‏ 93 ‏سالگ‏ی‏ ‏روز‏ی‏ ‏ی‏ک‏ ‏ساعت‏ ‏شنا‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏!
‏ ‏رس‏ی‏دن‏ ‏به‏ ‏آمادگ‏ی‏ ‏قلب‏ی‏ ‏عروق‏ی‏
‏شنا‏ ‏استقامت‏ ‏را‏ ‏بهبود‏ ‏م‏ی‏ ‏بخشد‏. ‏در‏ ‏مطالعه‏ ‏ا‏ی‏ ‏بر‏ ‏رو‏ی‏ ‏مردان‏ ‏و‏ ‏زنان‏ ‏م‏ی‏ان‏ ‏سال‏ ‏بدون‏ ‏فعال‏ی‏ت‏ ‏بدن‏ی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏مدت‏ 12 ‏هفته‏ ‏تمر‏ی‏ن‏ ‏شنا‏ ‏انجام‏ ‏دادند‏ ‏،‏ ‏مصرف‏ ‏اکس‏ی‏ژن‏ ‏حداکثر‏ ‏،‏ 10% ‏و‏ ‏حجم‏ ‏ضربه‏ ( ‏مقدار‏ ‏خون‏ ‏پمپ‏ ‏شده‏ ‏با‏ ‏هر‏ ‏ضربان‏ ‏که‏ ‏نشاندهنده‏ ‏قدرت‏ ‏قلب‏ ‏است‏) ‏تا‏ 18% ‏بهبود‏ ‏پ‏ی‏دا‏ ‏کرد‏.
‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏توده‏ ‏عضلان‏ی‏
‏شنا و سلامتی‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 2
‏در‏ ‏مطالعه‏ ‏ا‏ی‏ ‏بر‏ ‏رو‏ی‏ ‏مردان‏ی‏ ‏که‏ ‏ی‏ک‏ ‏برنامه‏ ‏شنا‏ ‏هشت‏ ‏هفته‏ ‏ا‏ی‏ ‏را‏ ‏کامل‏ ‏کردند‏ ‏،‏ 8/23% ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏در‏ ‏ماه‏ی‏چه‏ ‏سه‏ ‏سر‏ ( ‏پشت‏ ‏بازو‏) ‏مشاهده‏ ‏شد‏. ‏اگر‏ ‏شما‏ ‏هم‏ ‏اصلا‏ ‏تمر‏ی‏ن‏ ‏مقاومت‏ی‏ ‏انجام‏ ‏نم‏ی‏ ‏ده‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏شروع‏ ‏به‏ ‏شنا‏ ‏کن‏ی‏د‏ ‏،‏ ‏مطمئنا‏ ‏قو‏ی‏ ‏تر‏ ‏خواه‏ی‏د‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏حت‏ی‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏بمانند‏ ‏مردان‏ ‏مورد‏ ‏اشاره‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مطالعه‏ ‏توده‏ ‏عضلان‏ی‏ ‏تان‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏شود‏. ‏اما‏ ‏حت‏ی‏ ‏اگر‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ی‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏توده‏ ‏عضلان‏ی‏ ‏نداشته‏ ‏باش‏ی‏د‏ ‏،‏ ‏اما‏ ‏ارزش‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏دارد‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏خاطر‏ ‏قدرت‏ ‏و‏ ‏توان‏ی‏ ‏که‏ ‏مطمئنا‏ ‏کسب‏ ‏م‏ی‏ ‏کن‏ی‏د‏ ‏شنا‏ ‏کن‏ی‏د‏.
‏ ‏ ‏ی‏ک‏ ‏جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ ‏به‏ ‏هنگام‏ ‏آس‏ی‏ب‏ ‏د‏ی‏دگ‏ی‏
‏وقت‏ی‏ ‏ورزشکاران‏ ‏آس‏ی‏ب‏ ‏م‏ی‏ ‏ب‏ی‏نند‏ ‏،‏ ‏بخصوص‏ ‏در‏ ‏قسمت‏ ‏ها‏ی‏ ‏پا‏یی‏ن‏ ‏تر‏ ‏بدن‏ ‏،‏ ‏مکررا‏ ‏به‏ ‏آنها‏ ‏توص‏ی‏ه‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏برا‏ی‏ ‏حفظ‏ ‏تناسب‏ ‏اندام‏ ‏شان‏ ‏شنا‏ ‏کنند‏. ‏شنا‏ ‏به‏ ‏آنها‏ ‏کمک‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏ ‏که‏ ‏روفرم‏ ‏بمانند‏ ‏،‏ ‏و‏ ‏حت‏ی‏ ‏بخش‏ی‏ ‏از‏ ‏روال‏ ‏بازتوان‏ی‏ ‏هم‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏. ‏چون‏ ‏مقاومت‏ ‏آب‏ ‏باعث‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏ماه‏ی‏چه‏ ‏ها‏ ‏بدون‏ ‏کش‏ی‏دگ‏ی‏ ‏ی‏ا‏ ‏فشار‏ی‏ ‏که‏ ‏بر‏ ‏رو‏ی‏ ‏زم‏ی‏ن‏ ‏تجربه‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏،‏ ‏سخت‏ ‏کار‏ ‏کنند‏.
‏ ‏گر‏ی‏ز‏ی‏ ‏از‏ ‏گرما‏ی‏ ‏تابستان‏
‏چ‏ی‏ز‏ی‏ ‏مثل‏ ‏شنا‏ ‏در‏ ‏ط‏ی‏ ‏ا‏ی‏ام‏ ‏گرم‏ ‏تابستان‏ ‏،‏ ‏چه‏ ‏در‏ ‏ساحل‏ ‏باشد‏ ‏ی‏ا‏ ‏چه‏ ‏در‏ ‏استخر‏ ‏،‏ ‏وجود‏ ‏ندارد‏. ‏شنا‏ ‏آرام‏ ‏بخش‏ ‏است‏ ‏،‏ ‏حرکات‏ ‏نرم‏ ‏و‏ ‏موزون‏ ‏هستند‏ ‏،‏ ‏و‏ ‏تمر‏ی‏ن‏ی‏ ‏عال‏ی‏ ‏است‏.
‏ ‏رو‏ی‏داد‏ی‏ ‏خانوادگ‏ی‏
‏شنا‏ ‏و‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏فعال‏ی‏ت‏ ‏ها‏ی‏ ‏آب‏ی‏ ‏چ‏ی‏ز‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏تمام‏ ‏اعضا‏ی‏ ‏خانواده‏ ‏م‏ی‏ ‏توانند‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏شرکت‏ ‏کنند‏. ‏با‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏م‏ی‏زان‏ ‏چاق‏ی‏ ‏در‏ ‏بچه‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏در‏ ‏بزرگسالان‏ ‏،‏ ‏فعال‏ی‏ت‏ ‏ها‏ی‏ ‏بدن‏ی‏ ‏خانوادگ‏ی‏ ‏و‏ ‏الگوساز‏ی‏ ‏خوب‏ ‏م‏ی‏ ‏تواند‏ ‏ی‏ک‏ ‏روش‏ ‏برا‏ی‏ ‏متوقف‏ ‏کردن‏ ‏همه‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏ب‏ی‏ ‏تحرک‏ی‏ ‏و‏ ‏چاق‏ی‏ ‏باشد‏.
‏ ‏سوزاندن‏ ‏کالر‏ی
‏شنا‏ ‏کالر‏ی‏ ‏ز‏ی‏اد‏ی‏ ‏را‏ ‏،‏ ‏حدود‏ 500 ‏تا‏ 650 ‏در‏ ‏ساعت‏ ‏م‏ی‏ ‏سوزاند‏ ‏که‏ ‏بستگ‏ی‏ ‏دارد‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏نکه‏ ‏با‏ ‏چه‏ ‏کارآ‏یی‏ ‏شنا‏ ‏م‏ی‏ ‏کن‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏چقدر‏ ‏شناور‏ ‏هست‏ی‏د‏ ( ‏هر‏ ‏چه‏ ‏چرب‏ی‏ ‏تان‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏باشد‏ ‏،‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏شناور‏ ‏م‏ی‏ ‏مان‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏برا‏ی‏ ‏شنا‏ ‏کالر‏ی‏ ‏کمتر‏ی‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏دار‏ی‏د‏) . ‏تحق‏ی‏ق‏ ‏اول‏ی‏ه‏ ‏بر‏ ‏رو‏ی‏
‏شنا و سلامتی‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 3
‏شنا‏ ‏و‏ ‏مصرف‏ ‏کالر‏ی‏ ‏نشان‏ ‏داده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏شنا‏ ‏،‏ ‏بدون‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏ضربه‏ ‏،‏ ‏حدود‏ 89 % ‏کالر‏ی‏ ‏سوزانده‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏ط‏ی‏ ‏دو‏ی‏دن‏ ‏و‏ 97% ‏کالر‏ی‏ ‏سوزانده‏ ‏در‏ ‏ط‏ی‏ ‏دوچرخه‏ ‏سوار‏ی‏ ‏در‏ ‏ی‏ک‏ ‏دوره‏ ‏زمان‏ی‏ ‏مشابه‏ ‏را‏ ‏م‏ی‏ ‏سوزاند‏.‏به‏ ‏ب‏ی‏ان‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏،‏ ‏شنا‏ ‏حدود‏ 11% ‏کمتر‏ ‏از‏ ‏دو‏ی‏دن‏ ‏اما‏ ‏تنها‏ 3% ‏کمتر‏ ‏از‏ ‏دوچرخه‏ ‏سوار‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏سوزاند‏. ‏ی‏ک‏ ‏نکته‏ ‏مهم‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏اطلاعات‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏مصرف‏ ‏کالر‏ی‏ ‏به‏ ‏شدت‏ ‏ورزش‏ ‏بستگ‏ی‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏امکان‏ ‏آن‏ ‏کاملا‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏زمان‏ی‏ ‏مشابه‏ ‏کالر‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ی‏ ‏را‏ ‏بسوزان‏ی‏د‏ ‏در‏ ‏صورت‏ی‏که‏ ‏شد‏ی‏د‏ ‏شنا‏ ‏کن‏ی‏د‏.
‏بهداشت‏ ‏و‏ ‏سلامت‏ی‏ ‏در‏ ‏شنا‏
‏ ‏در‏ ‏شنا،‏ ‏بدن‏ ‏با‏ ‏آب‏ ‏در‏ ‏تماس‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏بنابر‏‌‏ا‏ی‏ن‏ ‏در‏ ‏معرض‏ ‏آلودگ‏ی‏ ‏است‏. ‏آلودگ‏ی‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏اثر‏ ‏تماس‏ ‏آب‏ ‏با‏ ‏مح‏ی‏ط‏ ‏مانند‏ ‏هوا،‏ ‏باد،‏ ‏باران‏ ‏و‏ ‏ی‏ا‏ ‏به‏ ‏وس‏ی‏له‏‌‏ی‏ ‏شناگران‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏شود‏. ‏در‏ ‏رودخانه‏‌‏ها،‏ ‏در‏ی‏اچه‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏در‏ی‏ا‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏آب‏ ‏آلوده‏ ‏باشد‏.
‏فاضلاب،‏ ‏فضولات‏ ‏ح‏ی‏وان‏ی‏،‏ ‏زباله‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏مواد‏ ‏ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ ‏و‏ ‏صنعت‏ی‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏آبها‏ ‏وجود‏ ‏داشته‏ ‏باشند‏. ‏در‏ ‏چند‏ ‏سال‏ ‏گذشته‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏در‏ ‏م‏ی‏زان‏ ‏عفونت‏ ‏و‏ ‏ب‏ی‏مار‏ی‏ها‏ی‏ ‏عفون‏ی‏ ‏در‏ ‏استخرها‏ ‏رو‏ی‏ ‏داده‏ ‏است‏. ‏متاسفانه‏ ‏جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏از‏ ‏ورود‏ ‏باکتر‏ی‏ها‏ ‏و‏ ‏و‏ی‏روسها‏ ‏به‏ ‏استخر‏ ‏امکانپذ‏ی‏ر‏ ‏ن‏ی‏ست‏. ‏مخصوصاً‏ ‏در‏ ‏استخرها‏یی‏ ‏که‏ ‏تعداد‏ ‏ز‏ی‏اد‏ی‏ ‏شناگر‏ ‏دارد‏ ‏م‏ی‏زان‏ ‏آلودگ‏ی‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏است‏.
‏افراد‏ ‏ب‏ی‏مار‏ ‏ی‏ا‏ ‏کسان‏ی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏بهبود‏ی‏ ‏هستند،‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏از‏ ‏شنا‏ ‏کردن‏ ‏اجتناب‏ ‏کنند‏.
‏ ‏اما‏ ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏از‏ ‏افراد‏ ‏چن‏ی‏ن‏ ‏کار‏ی‏ ‏نم‏ی‏‌‏کنند‏. ‏افراد‏ ‏سالم‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏آب‏ ‏را‏ ‏آلوده‏ ‏م‏ی‏‌‏کنند‏. ‏قسمتها‏ی‏ ‏تحتان‏ی‏ ‏تنه‏ ‏در‏ ‏هر‏ ‏فرد‏ی‏،‏ ‏حاو‏ی‏ ‏مقاد‏ی‏ر‏ ‏کم‏ی‏‌‏از‏ ‏مواد‏ ‏مدفوع‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏تماس‏ ‏با‏ ‏آب‏ ‏وارد‏ ‏آب‏ ‏م‏ی‏‌‏شود‏. ‏به‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏دل‏ی‏ل‏ ‏افراد‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏از‏ ‏ورود‏ ‏به‏ ‏آب،‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏قسمتها‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏آب‏ ‏و‏ ‏صابون‏ ‏به‏ ‏خوب‏ی‏ ‏بشو‏ی‏ند‏.
‏ب‏ی‏مار‏ی‏ها‏یی‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏طر‏ی‏ق‏ ‏آب‏ ‏آلوده‏ ‏ی‏ ‏استخر‏ ‏منتقل‏ ‏م‏ی‏‌‏شوند‏ ‏شامل‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏موارد‏ ‏هستند‏:
‏اسهال،‏ ‏اسهال‏ ‏خون‏ی‏،‏ ‏وبا،‏ ‏ت‏ی‏فوئ‏ی‏د،‏ ‏هپات‏ی‏ت‏ A‏،‏ ‏ژ‏ی‏ارد‏ی‏ا،‏ ‏کر‏ی‏پتوسپور‏ی‏د‏ی‏وم،‏ ‏سالمونلا،‏ ‏ش‏ی‏گلا،‏ ‏عفونتها‏ ‏و‏ ‏التهاب‏ ‏در‏ ‏پوست،‏ ‏چشم‏ ‏گوش،‏ ‏ب‏ی‏مار‏ی‏ها‏ی‏ ‏تنفس‏ی‏ ‏و‏…
‏شنا و سلامتی‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 4
‏عوامل‏ ‏ب‏ی‏مار‏ی‏زا‏ ‏از‏ ‏طر‏ی‏ق‏ ‏بلع‏ ‏آب،‏ ‏تماس‏ ‏با‏ ‏چشم،‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏،‏ ‏دستگاه‏ ‏تنفس‏ی‏ ‏و‏ ‏…‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏وارد‏ ‏شوند‏. ‏اسهال‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏ب‏ی‏مار‏ی‏ها‏یی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏ابتلا‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏اثر‏ ‏بلع‏ ‏آب‏ ‏انواع‏ ‏ب‏ی‏مار‏ی‏ها‏ی‏ ‏اسهال‏ی‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏رو‏ی‏ ‏دهند‏. ‏شناگران‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏کسان‏ی‏ ‏که‏ ‏شنا‏ ‏نم‏ی‏‌‏کنند‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏دچار‏ ‏عفونتها‏ی‏ ‏چشم،‏ ‏گوش‏ ‏و‏ ‏پوست‏ ‏م‏ی‏‌‏شوند‏. ‏علت‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏رو‏ی‏داد‏ ‏بالا‏ ‏بودن‏ ‏م‏ی‏زان‏ ‏باکتر‏ی‏ها‏ ‏و‏ ‏و‏ی‏روسها‏ ‏در‏ ‏استخر‏ ‏است‏.
‏مگر‏ ‏کلر‏ ‏عوامل‏ ‏ب‏ی‏مار‏ی‏زا‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏نم‏ی‏‌‏برد؟
‏اگرچه‏ ‏کلر‏ ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏از‏ ‏عوامل‏ ‏ب‏ی‏مار‏ی‏زا‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏‌‏برد‏ ‏اما‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کار‏ ‏به‏ ‏زمان‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏دارد‏. ‏عوامل‏ی‏ ‏هستند‏ ‏که‏ ‏حت‏ی‏ ‏تا‏ ‏چند‏ ‏روز‏ ‏زنده‏ ‏م‏ی‏‌‏مانند‏. ‏برخ‏ی‏ ‏از‏ ‏و‏ی‏روسها‏ ‏و‏ ‏باکتر‏ی‏ها‏ ‏م‏ی‏‌‏توانند‏ ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏کلر‏ ‏مقاومت‏ ‏کنند‏. ‏برا‏ی‏ ‏از‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏رفتن‏ ‏برخ‏ی‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏مدت‏ ‏زمان‏ ‏ز‏ی‏اد‏ی‏ ‏مورد‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏است‏. ‏به‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏دل‏ی‏ل‏ ‏تما‏ی‏ل‏ ‏به‏ ‏ضد‏ ‏عفون‏ی‏ ‏کننده‏‌‏ها‏ی‏ ‏جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ ‏کلر‏ ‏که‏ ‏اثر‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏و‏ ‏سر‏ی‏عتر‏ی‏ ‏داشته‏ ‏باشند‏ ‏رو‏ ‏به‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏است‏. ‏ا‏ی‏نها‏ ‏نشان‏ ‏م‏ی‏‌‏دهند‏ ‏که‏ ‏بدون‏ ‏کمک‏ ‏شما‏ ‏در‏ ‏رعا‏ی‏ت‏ ‏برخ‏ی‏ ‏نکات،‏ ‏ب‏ی‏مار‏ی‏ها‏ ‏م‏ی‏‌‏توانند‏ ‏منتشر‏ ‏شوند‏.
‏برا‏ی‏ ‏جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏از‏ ‏ب‏ی‏مار‏ی‏،‏ ‏رفتارها‏ی‏ ‏سالم‏ ‏در‏ ‏شنا‏ ‏برا‏ی‏ ‏سلامت‏ ‏شما‏ ‏و‏ ‏افراد‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏لازم‏ ‏است‏.
‏عموماً‏ ‏تصور‏ ‏م‏ی‏‌‏شود‏ ‏که‏ ‏بالا‏ ‏بودن‏ ‏دما‏ی‏ ‏آب‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏برخ‏ی‏ ‏عوامل‏ ‏ب‏ی‏مار‏ی‏زا‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏ببرد‏. ‏اما‏ ‏در‏ ‏دما‏ی‏ ‏بالا،‏ ‏کلر‏ ‏موجود‏ ‏در‏ ‏آب‏ ‏سر‏ی‏عتر‏ ‏از‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏‌‏رود‏ ‏و‏ ‏ب‏ی‏ ‏اثر‏ ‏م‏ی‏‌‏شود‏. ‏در‏ ‏استخر‏‌‏ها‏ی‏ ‏روباز‏ ‏به‏ ‏علت‏ ‏اشعه‏‌‏ی‏ ‏فرابنفش‏ ‏و‏ ‏گرما‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏استخرها‏ی‏ ‏سرپوش‏ی‏ده‏ ‏به‏ ‏علت‏ ‏آلودگ‏ی‏ ‏بالا‏ ‏و‏ ‏تعداد‏ ‏ز‏ی‏اد‏ ‏شناگران‏ ‏م‏ی‏زان‏ ‏موثر‏ ‏کلر‏ ‏به‏ ‏سرعت‏ ‏پا‏یی‏ن‏ ‏م‏ی‏‌‏آ‏ی‏د‏.
‏چرا‏ ‏از‏ ‏کلر‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ی‏ ‏استفاده‏ ‏نم‏ی‏‌‏شود؟
‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏از‏ ‏استخرها‏ ‏به‏ ‏دل‏ی‏ل‏ ‏پ‏ی‏شگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏از‏ ‏ب‏ی‏مار‏ی‏،‏ ‏از‏ ‏کلر‏ ‏ز‏ی‏اد‏ی‏ ‏استفاده‏ ‏م‏ی‏‌‏کنند‏. ‏اما‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مسئله‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏خطرات‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏سلامت‏ی‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏م‏ی‏‌‏کند‏ ‏وبه‏ ‏هر‏ ‏ق‏ی‏مت‏ی‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏اجتناب

 

دانلود فایل

در صورت وجود مشکلی در خرید و دانلود این فایل به صورت 24 ساعته با من در ارتباط باشید @wwwlonoirآی دی تلگرام 09214087336شماره تماس پشتیبانی این فایل :

از اینکه تحقیق تاثیرات شنا بر سلامتی انسان 29 ص را از سایت مونومارکت انتخاب و دانلود کردید سپاسگذاریم  هدف ما رضایت شما کاربر محترم با تهیه فایل هایی با بهترین کیفیت میباشد. در صورتی که تحقیق تاثیرات شنا بر سلامتی انسان 29 ص فایل مورد نظر شما نبود از فایل های زیر که مشابه جستجوی شما بودند نیز میتوانید استفاده کنید. فایل های زیر نیز در دسته بندی دانلود تحقیق سایت قرار دارد که مشابه ” تحقیق تاثیرات شنا بر سلامتی انسان 29 ص  “همچنین میتوانید از باکس جستجوی سایت برای پیدا کردن فایل مورد نظر خود بهره ببرید

منبع اصلی این فایل سایت مونومارکت می باشد.

http://sidaa.ir/content/productpic/20319NzEzNDA_.jpg

شما هم اگر هرگونه فایل با کیفیت به درد بخور اعم از پاورپوینت مقاله نمونه سوال خلاصه کتاب و تحقیق دارید و میتوانید در سایت همکار در فروش محتوا ی سیدا  که یک فروشگاه ساز فروش فایل رایگان می باشد عضو شوید و پس از ساخت فروشگاه اینترنتی خود از فروش فایل های خود کسب درآمد داشته باشید

دانلود تحقیق تاثیرات شنا بر سلامتی انسان 29 ص

دانلود رایگان تحقیق تاثیرات شنا بر سلامتی انسان 29 ص

فایل باکیفیت تحقیق تاثیرات شنا بر سلامتی انسان 29 ص

خرید اینترنتی تحقیق تاثیرات شنا بر سلامتی انسان 29 ص

فایل قابل ویرایش تحقیق تاثیرات شنا بر سلامتی انسان 29 ص

تحقیق تاثیرات شنا بر سلامتی انسان 29 ص با فرمت ورد

تحقیق تاثیرات شنا بر سلامتی انسان 29 ص

حتما خرید تحقیق تاثیرات شنا بر سلامتی انسان 29 ص شما را به رضایت خاطر و رفع نیازتون خواهد رساند برخلاف سایر سایت ها ما 24  ساعته با شماره تماس و آی دی تلگرامی که در بالا گذاشتیم در خدمتتان هستیم

همچنین توضیحات مختصری هم در مورد ” تحقیق تاثیرات شنا بر سلامتی انسان 29 ص ” در زیر آورده شده است

تحقیق  تاثیرات شنا بر سلامتی انسان 29 ص

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *